Budúcnosť mladých Rómov

Veríme, že výchova mladej generácie Rómov je cestou k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti. Skauting u nich rozvíja základné životné zručnosti a schopnosti, aby sa vedeli zamestnať a postarať o seba, o svoju rodinu. Rómski skauti pomáhajú v komunitných centrách a realizujú projekty na zvýšenie zamestnateľnosti Rómov.

Projekt skauting pre rómsku mládež získal ohodnotenie na celosvetovej úrovni. V programe Gifts for Peace ho v máji 2006 vybrali zo 70 projektov z celého sveta medzi 6 najvýznamnejších. Označili ho za výnimočný, ktorého koncepcia nemá obdobu nikde na svete.

Projekt vzbudil i ďalší medzinárodný záujem. Vedeckí pracovníci a odborníci na Svetovom vedeckom kongrese o vzdelávaní (16. – 17. 11. 2007, Ženeva) vyjadrili uznanie tejto koncepcii skautskej výchovy pre iné etnické komunity na Slovensku.

Skauting – pozitívne vzory pre rómsku mládež

Do aktivít Rómskeho skautingu sa zapája 500 rómskych chlapcov a dievčat. V Klube zamestnanosti pomáhajú mladým Rómom pri hľadaní zamestnania. Dospelí rómski skauti pripravujú aktivity pre 600 rómskych detí v 11 centrách mládeže zamerané na rozvoj životných zručností. Ďalší pracujú ako asistenti výchovy. V školách alebo komunitných centrách pomáhajú rómskym deťom s úlohami a doučujú ich. Spätné väzby od učiteľov na rómskych skautov sú pozitívne. Zlepšila sa im školská dochádzka, motivácia k učeniu, študijné výsledky i správanie. Dospelí skautskí dobrovoľníci sa snažia rómskym deťom pomôcť a ukázať im, že dá sa žiť aj lepšie a vzdelanie je pre nich šanca, aby sa mohli uplatniť v práci i v živote.

Skauting vychováva mladú generáciu Rómov, ktorí sa snažia byť vzorom pre svoju komunitu. Skautovanie prvých rómskych skautov začína prinášať výsledky. Je viditeľný rozdiel v správaní a postojoch Rómov, skauting má meno u rodičov v rómskych komunitách. Dospievajúci i dospelí skautskí lídri svojím príkladom motivujú svojich rovesníkov k dokončeniu ďalšieho vzdelania, získaniu vyššej kvalifikácie a hľadaniu si práce a k zmene životných postojov detí v rómskych komunitách.“

Zuzana Réveszová, projektová manažérka Rómskeho skautingu