Zo skautingu vychádzajú mladí lídri

Pre mladých ľudí vo veku 15 – 30 rokov, ktorí sú aktívni v občianskom živote, vynikajú spomedzi svojich rovesníkov a sú motivovaní osobnostne rásť, sme vytvorili program Mladý líder. Ročne ním prejde 60 – 80 absolventov. Program im umožňuje osvojiť si nové zručnosti, dosahovať výsledky, uplatniť svoju kreativitu, vynikať a rozvíjať svoj potenciál. Získané zručnosti im pomáhajú byť úspešnými v živote a zamestnaní.

Absolventi plnia program podľa plánu osobného rozvoja, ktorý si na začiatku zostavia: absolvujú kurz pre rovesníckych lídrov (radcovské fórum) alebo kurz pre dospelých lídrov (lesnú školu), kurz projektového manažmentu a podľa vlastného výberu jeden z víkendových vzdelávacích modulov zameraný buď na manažment financií, tvorbu programu, vytváranie a vedenie tímov, motiváciu spolupracovníkov, vytváranie vzťahov s verejnosťou a i.

V priebehu jedného roku si absolvent zostaví tím, s ktorým pripraví, zrealizuje a vyhodnotí verejne prospešný projekt (pre skupinu dobrovoľníkov, pre miestnu komunitu, životné prostredie alebo zameraný charitatívne) v dĺžke 3 – 12 mesiacov. Okrem toho aspoň 1 rok vedie skupinu spolupracovníkov, s ktorými pripravuje celoročný program a aktivity pre deti a mladých ľudí. Počas jeho pôsobenia musí skupina, ktorú vedie, zlepšiť monitorovanú kvalitu svojej činnosti. Atribúty programu ML – kurzy, manažovanie projektu, vedenie tímu a realizácia programu – sú doplnené o samovzdelávanie, rozvoj samostatnosti a využívanie informácií z externého prostredia v svojej práci.

„Občas sa pozastavím nad tým, koľko dnes platia firmy za tímbilding. Nemal by som problém urobiť ho aj hneď, pretože najlepší tímbilding je skauting. Skauti vyrastajú v malých tímoch, naučia sa vzájomne deliť, spolupracovať, riešiť konflikty a motivovať druhých. A v čase dospievania dostávajú na starosť vedenie tímu – skupiny rovesníkov, takže sa neboja zodpovednosti. A vedia tento tím viesť. To sú ideálne vlastnosti do budúceho pracovného tímu.“

Jiří Navrátil, novinár a prekladateľ, miestostarosta českej skautskej organizácie