Čo je skauting

Moderná organizácia

Patríme medz najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. V súčasnosti má skauting registrovaných okolo 5 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku. Slovenský skauting oslávil v auguste 2007 so skautmi na celom svete prvých 100 rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia skauting obohatil život 500 miliónom detí, mladých i dospelých po celom svete.

Zo skautingu vychádzajú mladí lídri

Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých.

Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi spoločnosti. Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. V skautingu získava cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.

Vzdelávanie a získavanie praxe doma i v zahraničí

O chod organizácie sa stará 1 000 mladých aj dospelých lídrov. Každý z nich absolvuje vzdelávacie programy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Ročne uskutočníme vyše 100  kurzov, seminárov a tréningov priemerne pre 1 800 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.

Priestor pre mladé talenty

Mladým ľuďom umožňujeme rozvíjať ich tvorivý potenciál, ktorý im pomôže nájsť si uplatnenie. Zapájajú sa do súťaže tvorivosti v próze, poézii, fotografovania a amatérskych videí. Svoje hudobné ambície prezentujú na úspešnom Skautskom hudobnom festivale Soaré. Ďalší vytvárajú webstránky, prezentácie a krátke filmy, s ktorými sa predstavujú doma i v zahraničí.

Ročne 150 táborov pre 5 000 detí

Každý rok zorganizujeme vyše 150 letných táborov pre 3 500 účastníkov, 1 000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Tieto akcie formujú charakter a osobnosť, učia zodpovednosti a samostatnosti každého nášho člena. Ich atraktivita dokáže ročne osloviť 45 tisíc účastníkov - dnešných detí a mladých ľudí.

Atraktívny program pomáha ľuďom rásť

Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity - ponúka ľuďom bez rozdielu veku netradičné aj adrenalínové športy či účasť na outdoorových aktivitách ako sú horolozecké expedície, bicyklové výpravy, splavy či tábory vo voľnej prírode a zároveň sa aktívne podieľa na ochrane prírody. No dáva im priestor aj na plné využívanie moderných technológií - počítačov, internetu, robenie webstránok či prezentácií... Naučiť sa hrať na hudobný nástroj, hrať divadlo, zlepšovať sa v cudzom jazyku alebo byť dobrý v jednom športe.

Každý, kto má záujem, si v skautingu nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma.