Prečo podporiť skauting

Skauting je výchovná organizácia, ktorá poskytuje skúsenosti pre úspešný život, uplatnenie sa v práci, harmonické nažívanie a dlhodobé priateľstvá. Nové zručnosti sa v skautingu neučia teoretickým výkladom alebo memorovaním vedomostí, ale formou zážitku, aktívnym spôsobom, prežitím na vlastnej koži, teda formami modernej pedagogiky. Skauting tak vytvára podmienky, v ktorých sa ľudia z vlastnej vôle majú možnosť učiť, prekonávať vlastné možnosti a obmedzenia, uskutočniť náročné akcie či dosahovať vlastné ciele.  

Čo má z toho Vaša firma

Od ľudí sa vyžadujú v zamestnaní aj bežnom živote schopnosti, ktoré sa väčšinou v škole naučiť nedajú. Je tento človek pracovitý a spoľahlivý, dokáže podávať výkony a pod tlakom riešiť problémy? Je zodpovedný a dotiahne svoje úlohy do konca? Je cieľavedomý a vie sa samostatne rozhodovať? Dokáže vhodne prezentovať našu firmu a na úrovni komunikovať so zákazníkmi? Aké sú jeho organizačné schopnosti, viedol už niekedy skupinu ľudí, bol už úspešný v nejakých projektoch? Skauting v svojom výchovnom programe učí a rozvíja tieto zručnosti – potrebné pre zamestnanie a úspešný život vôbec.  

Uvedomujúc si tieto potreby, zručnosti bol vytvorený program Mladí lídri, ktorý obsahuje bloky projektového a finančného manažmentu, vytvárania a vedenia tímov, motivácie spolupracovníkov, komunikácie, prezentovanie sa a iné. Jeho absolventi v priebehu roka vedú tímy rovesníkov, plánujú, robia dramaturgiu, vytvárajú pre nich celoročný program a akcie. Musia vedieť riešiť krízové situácie, delegovať úlohy, ovládať spoluprácu a komunikáciu v tíme, používať kreatívne postupy... Program umožňuje osvojiť si nové zručnosti, dosahovať výsledky, uplatniť svoju kreativitu, vynikať a rozvíjať svoj potenciál. Získané zručnosti im následne pomáhajú vyniknúť spomedzi svojich rovesníkov, byť úspešný v živote a zamestnaní. Súčasťou programu je aj simulácia uchádzania sa o zamestnanie, či jednanie s vedením firmy alebo mesta pri získavaní podpory.